32+

oldal

Havi
6 542 352

Valós látogató

13 586 222

Oldalletöltés / hó

2 284 325

Visszatérő látogató / hó

ÁSZF

Általános Szolgáltatási Feltételek 

      I.        A szolgáltatás tárgya

 

Vállalkozó által fejlesztett és üzemeltetett, IndiData.com márkanév alatt elérhető, magyarországi, vagy magyar nyelvű weboldalak látogatottsági adatait mérő és megjelenítő, valós, adatalapú közönségmérési szolgáltatás. Az IndiData.com szolgáltatás a szerződéssel elérhető verziója (IndiData version1) adatalapú közönségmérési és elemzési módszerekkel saleshouseok, kiadók, honlaptulajdonosok, reklámozók és médiaügynökségek részére a mérésben résztvevő weboldalak olvasói és a felhasználói szokás alapó hiteles, független és valós mért látogatottsági adatait szállítja. Vállalkozó tájékoztatja a Megrendelőt, hogy a fejlesztés alatt lévő IndiData.com szolgáltatás következő verziója keretében (IndiData version2) már a közönségmérés mellett paneles mérés(ek) által épített adatok is elérhetőkké válnak a szolgáltatás keretében. Az IndiData version1 szolgáltatás és mérési módszertana a szerződés mellékletét képezi.

 

Megrendelő saleshous (médiahirdetésifelület-értékesítő) aki a szerződés mellékletében rögzítésre kerülő, általa értékesített weboldalak adatalapú közönségmérési szolgáltatásban részvételében érdekelt, igénybe kívánja venni az IndiData version1 szolgáltatást.

Megrendelő kiadó (reklámközzétevő) aki a szerződés mellékletében rögzítésre kerülő, általa hasznosított weboldalak adatalapú közönségmérési szolgáltatásban részvételében érdekelt, igénybe kívánja venni az IndiData version1 szolgáltatást.

 

A fent rögzítettek alapján Megrendelő megrendeli Vállalkozót az IndiData version1 szolgáltatást.

 

     II.        A szolgáltatás tárgya, tartalma, teljesítésének módja és határideje

 

A szolgáltatás során a weboldalak forgalom-, nézettség- és közönségmérése, az azokba beépített mérőkóddal történik, amely beépítése a Megrendelő kötelezettsége.

 

A szolgáltatások keretében a Vállalkozó részéről adatszolgáltatásra online felületen kerül sor az adatok 24 óránként frissülő elérhetővé tétele útján.

 

A szolgáltatások elérhető és elemezhető legkisebb időegysége a nap.

 

Megrendelő az adatok eléréséhez szoftvert / hozzáférést biztosít.

 

Az IndiData version1 szolgáltatás alapja a mérőkódos mérés. A saleshouseok és kiadók részére a Megrendelő a szolgáltatás részeként, analitikai felületet, valamint a mért weboldalakba illesztendő mérőkódot biztosít. Az analitikai felület, az ahhoz tartozó kódok, a mérőkód és általa mért nyersadat szigorú titoktartási kötelezettség alá esik, azok megőrzésére Megrendelő köteles.

 

Az IndiData version1 szolgáltatás a weboldalak forgalmi és látogatottsági adatait tartalmazzák, az a reklámhelyek/hirdetési helyek mérését és a reklámok/hirdetések célcsoport elérésének adatait nem kezelik.

 

A szolgáltatással összefüggő technikai segítségnyújtást és hibaelhárítást a Vállalkozó a regisztráció során megadott e-mail címen keresztül látja el.

 

Vállalkozó a szolgáltatással összefüggésben a Megrendelő részére audit jogot nem biztosít, arra vonatkozó igény esetén a Vállalkozó a szolgáltatását egészét legalább 2 évente auditálja az online reklámipar által elismert szakmai auditor társaság által, amely eredményét közzéteszi. Vállalkozó szintén legalább 2 évente adatjogi auditot biztosít igény esetén. Az audit költségét az azt igénylők kötelesek előlegezni és viselni.

Vállalkozó jogosult a szolgáltatások teljesítésébe alvállalkozót a Megrendelő hozzájárulása nélkül bevonni.

 

Vállalkozó a szolgáltatások működtetésével összefüggő, igény szerinti, rendszeres szoftverfrissítéseket végez, amelyek telepítésére Megrendelő kötelezettséget vállal.

 

Vállalkozó a szolgáltatásokkal összefüggésben a Megrendelő részére egyedi riportokat nem készít, arra vonatkozó igény esetén Felek egymással külön szerződést kötnek.

 

   III.        Tulajdonjog, szerzői-, és felhasználási jogok

 

A szolgáltatás, annak alapjául szolgáló know-how, módszertan, szoftverek és felépülő panelek és adatbázisok tulajdonjoga, valamint a szerzői jogi védelem alá eső javak személyhez fűződő-, és vagyoni jogai a Vállalkozót illetik, azokra a szerződés a Megrendelő részére a szerződésben szereplő tartalommal, korlátozott mértékű felhasználói jogot enged.

 

A szolgáltatással kapcsolatos kommunikáció, publikáció joga – beleértve az engedélyezés, jóváhagyás jogát – a Vállalkozót illeti. Megrendelő jogosult a Vállalkozó előzetes, írásos hozzájárulása nélkül a szolgáltatás eredményének, aggregált adatoknak prezentációkban, tender ajánlatokban, vagy saját szolgáltatásáról készített kommunikációs anyagokban való közlésére. Bármely nyers-, vagy feldolgozott adat kizárólag Vállalkozó engedélyével közölhető. Megrendelő a közléseiben köteles a forrást megjelölni és arra, mint „Forrás: IndiData.com mérés” hivatkozni.

 

   IV.        A szolgáltatás díja és a díj esedékessége

 

A szolgáltatások nyújtásáért a Vállalkozót 2023.03.30. napjáig díjazás nem illeti, a Felek eddig az időpontig terjedően a szolgáltatást tesztidőszak jelleggel nyújtják, valamint veszik igénybe. A szolgáltatás 2023.04.01. napját követő díjazásáról és annak elszámolásáról a Felek között külön szerződés születik, amely egyeztetésének megkezdésére Felek legkésőbb 2023.02.28. napjával kötelesek.

 

    V.        Adatvédelem és titoktartás

 

Üzleti titok a gazdasági tevékenységhez kapcsolódó minden nem közismert vagy az érintett gazdasági tevékenységet végző személyek számára nem könnyen hozzáférhető olyan tény, tájékoztatás, egyéb adat és az azokból készült összeállítás, amelynek illetéktelenek által történő megszerzése, hasznosítása, másokkal való közlése vagy nyilvánosságra hozatala a jogosult jogos pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekét sértené vagy veszélyeztetné, feltéve, hogy a titok megőrzésével kapcsolatban a vele jogszerűen rendelkező jogosultat felróhatóság nem terheli. Vállalkozó speciális kutatási-, és mérési módszerei, valamint a szerződés és mellékleteinek tartalma, feltételei a Vállalkozó üzleti titkát képezik.

 

Az üzleti titokkal azonos védelemben részesül az azonosításra alkalmas módon rögzített, vagyoni értéket képviselő műszaki, gazdasági vagy szervezési ismeret, tapasztalat vagy ezek összeállítása, know-how, adatbázis, ha a jóhiszeműség és tisztesség elvét sértő módon szerzik meg, hasznosítják, közlik mással vagy hozzák nyilvánosságra.

 

Bizalmas információ minden olyan nem nyilvános információ, amelyet az információt közlő fél bizalmasként jelöl meg, illetve amely a közlés körülményeiből következően bizalmasan kezelendő. Bizalmas információ korlátozás nélkül minden olyan információ, amely az információt közlő fél üzleti tevékenységével, üzletpolitikájával, marketingjével, ügyfeleivel, termékeivel, szolgáltatásaival, elvégzett és folyamatban lévő munkáival kapcsolatos, továbbá az olyan mástól megszerzett információ, amelyet az információt közlő fél bizalmasan közölt. A bizalmas információra a felek az üzleti titokra vonatkozó szabályokat rendelik alkalmazni.

 

Az üzleti titkok, a védett ismeretek és a bizalmas információk védelmére vonatkozó szabályok korlátozás nélkül kiterjednek minden olyan dologra, amely üzleti titkot, bizalmas információt tartalmaz, beleértve az összes olyan írott vagy nyomtatott dokumentumot, továbbá képmásoló, audiovizuális vagy informatikai úton rögzített információt, amely akár gép, akár természetes személy felhasználó által olvasható, megismerhető.

 

Az információt megszerző fél semmilyen üzleti titkot, védett ismeretet, bizalmas információt nem hozhat harmadik személyek tudomására, azokat saját céljai elérésére nem használhatja fel, és szavatosságot vállal azért, hogy az ilyen adatok, információk és az azokat rögzítő eszközök, megoldások harmadik személyek számára ne legyenek hozzáférhetők. Az információt megszerző fél az üzleti titkot, bizalmas információt csak az információt közlő kifejezett és előzetes írásbeli engedélye alapján használhat fel vagy tehet bármilyen módon hozzáférhetővé harmadik személyek számára. A titoktartásra vonatkozó kötelezettség a szerződés hatályának lejártát követően is korlátlan ideig terheli a feleket.

 

Az üzleti titkok, védett ismeretek, bizalmas információk titokban tartása érdekében az információt megszerző fél köteles olyan biztonsági intézkedéseket megtenni, amelyek biztosítják az üzleti titok, védett ismeret és/vagy bizalmas információ fentiek szerinti védelmét. Az információt megszerző fél köteles alkalmazottaival, illetve tanácsadóival olyan írásos megállapodásokat kötni, amelyek biztosítják, hogy az információt megszerző fél jelen megállapodás üzleti titkok, védett ismeretek és bizalmas információk védelmére vonatkozó minden rendelkezését betartsa.

 

Felek a szerződés teljesítése során esetleg tudomásukra jutott személyes adatokat csak a kutatás,- és mérés teljesítése céljából, az érintett személy előzetes tájékoztatást követő hozzájárulásával, a szükséges mértékben és ideig jogosultak kezelni és/vagy harmadik személynek [adatfeldolgozónak] átadni, illetve nyilvánosságra hozni. Felek adatkezelési tevékenységük során kötelesek betartani az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az EU] 2016/679 Rendelete [GDPR] előírásait. A szolgáltatás teljesítésével kapcsolatos adatok adatkezelője a Vállalkozó.

 

   VI.        A szerződés hatály, megszűnése

 

A szerződés hatálybalépésének napja 2023.04.01.

 

A szerződés ellenkezdő szerződés hiányában 1 év határozott időtartamra jön létre azzal, hogy az megszűnik amennyiben Felek között 2023.04.01. napjától irányadó díjazás és elszámolás tárgyában szerződés nem jön létre.

 

A határozott tartamra létrejött szerződés a meghatározott idő eltelte után automatikusan meghosszabbodik további 1 év határozott időtartammal, kivéve, ha bármelyik fél legkésőbb a határozott idő lejárta előtt 3 (három) hónappal írásban közli a másik féllel, hogy nem kívánja a Szerződés időbeli hatályának meghosszabbodását. Ez utóbbi esetben a szerződés a határozott időtartam szerinti tárgyév végével megszűnik. A jelen pont szerinti automatikus meghosszabbodásra ismételten, a meghosszabbodott időtartamot követően is sor kerül korlátlan számú alkalommal. Az ismételt meghosszabbodást gátló egyoldalú nyilatkozatra a jelen pontban foglaltak megfelelően alkalmazandók.

 

  VII.        Egyéb rendelkezések

 

Felek – különösen a tesztidőszak alatt – kölcsönös és folyamatos elérhetőséget, kommunikációs kapcsolatot biztosítanak egymás részére. Amennyiben a mérés során kapott eredmények, illetve reakciók alapján Vállalkozó azt észleli, hogy Megrendelőnek a közönségmérés várt céljaira és elérhető, hiteles más piaci szolgáltatásokra is figyelemmel a mérés tematikájának, módszertanának a módosítása szükséges, úgy erről tájékoztatja Megrendelőt.

  

Felek és képviselőik által bármely okból át nem vett küldemény az igazolt postára adást követő 5. munkanapon akkor is kézbesítettnek tekintendő és joghatályos, ha annak tértivevénye az "átvételt megtagadta" "nem kereste", "elköltözött", "címzett ismeretlen" vagy más hasonló tartalmú jelzéssel érkezik vissza.

 

Amennyiben a szerződés bármely rendelkezése érvénytelen vagy végrehajthatatlan, illetve azzá válna, az nem eredményezi a teljes Szerződés vagy annak bármely másik rendelkezése érvénytelenségét, ha az adott érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezés a szerződés többi részétől elválasztható. A Felek vállalják, hogy az ilyen érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezést egy olyan új, érvényes és hatályos rendelkezésre cserélik ki, amely a lehető legjobban tükrözi az eredeti rendelkezés szándékát és tartalmát.

 

Ha valamely fél bármely időpontban, illetve bármely időtartamra elmulasztja a szerződésben foglalt bármely jogának gyakorlását, az nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak.

 

A szerződéssel kapcsolatos jognyilatkozatot a másik fél székhelyére való megküldés útján, írásban kell közölni a másik féllel. A tértivevényes ajánlott küldeményként megküldött jognyilatkozat – ha hamarabb nem minősül kézbesítettnek – az elküldés napjától számított ötödik munkanapon kézbesítettnek tekintendő.

 

A szerződés és minden kapcsolódó információ és dokumentum bizalmas jellegű, és üzleti titoknak minősül. Az információkat a másik fél írásbeli hozzájárulása nélkül egyik fél sem tárhatja fel harmadik személynek, ide nem értve a szerződés teljesítéséhez vagy jogszabályi kötelezettség teljesítéséhez szükséges mértékű hozzáférés biztosítását.

 

Vállalkozó a szolgáltatás kapcsán a felelősségét kizárja a Megrendelői weboldalakat, tárgyhely szolgáltatókat érő visszaélések, támadások, incidensek, általánosságban az adatvesztés, internetszolgáltatás szünetelése vagy korlátozottsága, a vírustámadások, valamint vis maior esetek miatti üzemzavarok, szolgáltatás kimaradások kapcsán.

 

Felek kijelentik, hogy a szerződés tartalmazza a jogviszonyukra vonatkozó valamennyi megállapodásukat, a szerződésben nem szereplő esetleges korábbi megállapodásaik és egyéb, a szerződések teljesítésével kapcsolatos, közösen kialakított szokásaik a szerződés aláírásával hatályukat vesztik.

 

A szerződésből fakadó mindennemű vagyoni jogvita esetére Felek a Vállalkozó perindításkor nyilvántartott székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

 

Felek rögzítik, hogy a szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Ptk. vállalkozási szerződésekre vonatkozó rendelkezései az irányadók.

 

 

Adatkezelési tájékoztató

Az Ön által megadott személyes adatok biztonságos és megfelelő kezelése kiemelten fontos célunk és érdekünk. Biztosítjuk Önt, hogy a személyes adatai nálunk biztonságban vannak, és jelen Adatvédelmi Tájékoztatóval (a továbbiakban: „Tájékoztató”) tájékoztatni kívánjuk Önt az adatkezelés céljairól, eszközeiről, az azzal kapcsolatos jogairól és egyéb érintőleges kérdésekről.
 

Adatkezelő adatai és jelen tájékoztató elemei

Adatkezelő:

AD SOLUTIONS Kft. (cégjegyzékszáma: 01-09-930495; székhelye: 1031 Budapest, Lilla utca 8.; adószáma: 11695057-2-41, elérhetőség: t.gabor@netadclick.com), mint adatkezelő (a továbbiakban: „Adatkezelő”) kezeli.

 
A jelen Tájékoztató

 • meghatározza, hogy Adatkezelő milyen típusú személyes adatokat gyűjt,
 • tájékoztatást ad arról, hogy Adatkezelő hogyan gyűjti, és mire használja az Ön személyes adatait,
 • elmagyarázza, hogy mikor és milyen célból osztja meg Adatkezelő a személyes adatokat más szervezetekkel, és
 • útmutatóként szolgál Önnek a személyes adataihoz kapcsolódó jogairól és választási lehetőségeiről.


Tájékoztatjuk, hogy Adatkezelő az érintettek személyes adatait a hatályos jogszabályoknak megfelelően kezeli, különösen az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendeletének (EU 2016/679, a továbbiakban: „GDPR”), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotv.”) rendelkezéseinek megfelelően. 

 1. Szolgáltatások nyújtása során gyűjtött személyes adatok

 
Az egyes adatkezelési célok áttekintése és az adatkezelés keretében kezelt személyes adatok:
 

Közvélemény-kutatás végzéséhez szükséges adatok

 • online eszköz azonosításához kapcsolódó adaatok, így böngészőazonosító, operációs rendszer megnevezése
 • vásárlási preferenciára vonatkozó, illetve internethasználattal és érdeklődéssel kapcsolatos információk
 • a kérdőív kitöltése során Ön által megadott adatok, amennyiben azok személyes adatnak minősülnek

 

Nyereményjáték

 • Érintettek nyereményjátékban való részvételéhez szükséges adatok, amennyiben a személyes adatok kezeléséről a vonatkozó játékszabályzat nem rendelkezik: név, e-mail cím, kapcsolattartási adatok (telefonszám, kézbesítési cím)

 

Adatkezelési művelet

Adatkezelés célja

Jogalapja

Adatkezelés időtartama

Kutatás végzésével kapcsolatos adatkezelés

Kutatási- és statisztikai információk gyűjtése az internet felhasználói és tartalomfogyasztói szokások megismerése céljából

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti érintetti hozzájárulás

hozzájárulás visszavonásig, mely hozzájárulás bármikor visszavonható

Nyereményjátékban részvétel

Nyereményjátékban való részvételre történő feliratkozás

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti érintetti hozzájárulás

hozzájárulás visszavonásig, mely hozzájárulás bármikor visszavonható. hozzájárulás visszavonása hiányában a vonatkozó játékszabályzatban foglalt határidőig

Nyereményjátékban sorsolt nyertes részére nyeremény kézbesítése

Kiválasztott nyertes részére az ajándék átadása, ezt követően az átadás tényének igazolása

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont szerinti adatkezelői jogos érdek

kézbesítéstől számított 1 éves időtartam

           
 1. Adattovábbítás

A kutatási- és statisztikai adatokat továbbíthatjuk olyan partnereink számára, akik részére szolgáltatásokat nyújtunk egy adott szegmens felhasználási szokásainak megismerésével kapcsolatban - ez esetben azonban kizárólag anonimizált adatok kerülnek átadásra, felhasználói csoportok szokásainak elemzése céljából. A nyereményjátékok lefolytatásával kapcsolatos adatkezelés kapcsán a kézbesítés céljából adattovábbítás címzettje a kézbesítést végző futárszolgálat vagy postai partnerünk.

 1. Az Ön jogai az adatkezeléssel kapcsolatban

Az adatkezelés időtartamán belül Önt a GDPR előírásai szerint az alábbi jogok illetik meg:

 • személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos információkhoz való hozzáférés,
 • helyesbítéshez való jog
 • adatkezelés korlátozása,
 • törléshez való jog,
 • hordozhatósághoz való jog,
 • tiltakozáshoz való jog,
 • hozzájárulás visszavonási joga.

Amennyiben Ön jogaival élni kíván, az az Ön azonosításával jár együtt, valamint Önnel szükségszeren kommunikálnunk kell. Ezért az azonosítás érdekében személyes adatok megadására lesz szükség (de az azonosítás csak olyan adaton alapulhat, amely egyébként is adatkezelés tárgyát képezi.

Az adatkezeléssel kapcsolatos panaszokat legkésőbb 30 napon belül válaszoljuk meg.

 

 1. A hozzájárulás visszavonásának joga

Ön bármikor jogosult az adatkezeléshez adott hozzájárulást visszavonni az Adatkezelő részére küldött rövid nyilatkozattal, mely nyilatkozat megtehető az Adatkezelő e-mail címén vagy levelezési címén is. A hozzájárulási nyilatkozat bármikor visszavonható, mely visszavonás azonban nem érinti a visszavonást megelőzően végzett adatkezelések jogszerűségét.

 1. A személyes adatokhoz és információkhoz való hozzáférés.

Ön jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy:

 • a kezelt személyes adatokhoz hozzáférést kapjon és
 • a következő információkról tájékoztassuk:
  • az adatkezelés céljai;
  • az Önről kezelt személyes adatok kategóriái;
  • információ azon címzettekről vagy címzettek kategóriáiról, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közöltük vagy közölni fogjuk;
  • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
  • az Ön azon joga, hogy kérelmezheti az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
  • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
  • ha az adatokat nem Öntől gyűjtötték be, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
  • az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás), ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és Önre nézve milyen várható következményekkel bír.

A személyes adatokhoz való hozzáférést úgy biztosítjuk, hogy az Ön azonosítását követően emailben juttatjuk el Önhöz a kezelt személyes adatokat és az információkat.

Kérjük, hogy kérelmében jelölje meg, hogy a személyes adatokhoz kér hozzáférést, vagy az adatkezeléssel kapcsolatos információkat kéri.

 1. Helyesbítéshez való jog.

Ön jogosult arra, hogy kérésére késedelem nélkül helyesbítsük az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

 1. Adatkezelés korlátozásához való jog.

Ön jogosult arra, hogy kérésére korlátozzuk az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát, ha az ellenőrzésre nincs szükség, akkor korlátozást sem alkalmazunk;
 • az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • már nincs szükségünk a személyes adatokra a megjelölt adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, de jogos érdekünk is megalapozhatja az adatkezelést, ez esetben amíg megállapításra nem kerül, hogy jogos indokaink elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben, az adatkezelést korlátozni kell.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

 1. Törléshez - elfeledtetéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy indokolatlan késedelem nélkül töröljük az Önre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy kezeltük;
 • Ön visszavonja hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • Ön tiltakozik a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok (azaz jogos érdek) az adatkezelésre,
 • a személyes adatokat jogellenesen kezeltük és ez a panasz alapján megállapítást nyert,
 • a személyes adatokat a ránk alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Ha bármely jogszerű oknál fogva nyilvánosságra hoztuk az Önről kezelt személyes adatot, és bármely fent megjelölt okból törölni vagyunk kötelesek azt, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megtesszük az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassuk az adatokat kezelő más adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését. Főszabályként az Ön személyes adatait nem hozzuk nyilvánosságra.

A törlés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, a ránk alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése (ilyen eset a számlázás keretében megvalósuló adatkezelés, mivel a számla megőrzését jogszabály írja elő), illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez (pl.: ha Ön felé követelésünk áll fenn és azt még nem teljesítette, vagy fogyasztói, adatkezelési panasz intézése van folyamatban).
 1. Tiltakozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben a személyes adatokat nem kezelhetjük tovább, kivéve, ha az bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok

indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 1. Hordozhatósághoz való jog

Amennyiben az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges, vagy az adatkezelés az Ön önkéntes hozzájárulásán alapul, Önnek joga van arra, hogy kérje, hogy az Ön által a részünkre megadott adatokat gépileg értelmezhető formában megkapja, amit xml, JSON, vagy csv formátumban bocsátunk az Ön rendelkezésére, ha ez technikailag megvalósítható, akkor kérheti, hogy az adatokat ebben a formában más adatkezelő számára továbbítsuk.

 1. Jogérvényesítés

Panaszával fordulhat közvetlenül az Adatkezelőhöz, a Nemzeti Adatvédelmi és Információ szabadság Hatósághoz (székhely: Budapest, Falk Miksa u. 9-11, 1055; www.naih.hu, levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.) vagy bíróság előtt érvényesítheti jogait.

 1. Adatbiztonság & vegyes rendelkezések

Az informatikai rendszerek működtetése során a szükséges jogosultságkezelési, belső szervezési és technikai megoldások biztosítjuk, hogy adatai illetéktelen személyek birtokába ne juthasson, illetéktelen személyek az adatokat ne tudják törölni, kimenteni a rendszerből, vagy módosítani. Az adatvédelmi és adatbiztonsági követelményeket érvényre juttatjuk adatfeldolgozóinkkal szemben is.

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót az adatkezelés célját és jogalapját nem érintő módon módosítsuk.

Amennyiben azonban a gyűjtött adatokkal kapcsolatban a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kívánunk végezni a további adatkezelést megelőzően tájékoztatjuk Önt az adatkezelés céljáról és az alábbi információkról:

 • a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az időtartam meghatározásának szempontjairól;
 • azon jogáról, hogy kérelmezheti az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint a hozzájáruláson, vagy szerződéses kapcsolaton alapuló adatkezelés esetén kérheti az adathordozhatósághoz való jog biztosítását;
 • hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén arról, hogy a hozzájárulást Ön bármikor visszavonhatja,
 • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;
 • arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e valamint, hogy az Ön köteles-e a személyes adatokat megadni továbbá, hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása;
 • az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás), ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és Önre nézve milyen várható következményekkel bír.

Az adatkezelés csak ezt követően kezdődhető meg, amennyiben az adatkezelés jogalapja hozzájárulás, az adatkezeléshez a tájékoztatáson felül Önnek hozzá is kell járulnia.

 

Budapest, 

2023-04-01